De stichting “Vrienden van de Maartenskerk” is in 2018 opgericht door mensen die de Maartenskerk als monument belangrijk vinden. Zij vinden dat dit eeuwenoude kerkgebouw tot in lengte van jaren moet blijven bestaan en in goede conditie gehouden moet worden. De komende jaren moet veel aan het exterieur van de kerk gedaan worden, waaronder nieuwe dakgoten.

Daarvoor is geld nodig, veel geld, en dat kan niet alleen door de kerkgemeenschap bijeen worden gebracht.

Daarom probeert de stichting ook mensen bij de kerk te betrekken die niet vanuit een specifiek kerkelijke achtergrond willen bijdragen aan het instandhouden van dit beeldbepalende monument.

U kunt het beleidsplan 2020-2021 lezen dat door het bestuur is opgesteld.

Culturele ANBI

De Stichting is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI). Dit houdt in dat wij als Stichting geen belasting hoeven af te dragen en dat u uw bijdrage als aftrekpost voor de belasting kunt opvoeren.  Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bestuur Stichting
J. Lagendijk, voorzitter
J. A. Sinoo, vicevoorzitter
P. Kalk, penningmeester
E. Bol, secretaris
R. van Veldhuizen, lid
Anne-Marie Masselink, programmering
Comité van Aanbeveling
G. F. Naafs
A. van Beuningen
G. J. Kramer
Jac. G. van Oord
K. Jansma

Ieder jaar – binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – zal de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting worden gepubliceerd op deze website. Conform de statuten van de stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteitenverslag 2020

In het Activiteitenverslag 2020 kunt u nalezen welke activiteiten de Stichting heeft georganiseerd in 2020.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door de kascommissie. Deze kascommissie bestaat uit 2 vrienden (niet-bestuursleden) die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De commissie heeft na controle verklaard geen onjuistheden of onrechtmatigheden te hebben geconstateerd. De onderliggende stukken zijn helder en duidelijk toegelicht en de vragen hierover zijn naar tevredenheid beantwoord. De kascommissie is akkoord gegaan met de cijfers.

Jaarrekening VvdM 2020 – Resultatenrekening en Balans

Jaarrekening VvdM 2019 – Activiteiten